İLKE HAKKINDAİLKE Vakfı, İslami ve insani değerleri yaşatmak ve yaşanmasına vesile olmak amacıyla kurulmuştur.

1980’li yıllarda başlayan yolculuğumuz çeşitli duraklardan sonra İLKE Vakfının kuruluşuyla yeni bir veçheye büründü. Bugüne kadar çok sayıda faydalı organizasyonun kuruluşuna destek verdik. Şimdi de çatımız altında yer alan kuruluşlar ve merkezler ile topluma katkı yapmak üzere faaliyetlerimizi derinleştirmek için çalışıyoruz.

İLKE olarak Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda bilgi, politika ve strateji üretmekte, karar alıcılara yol gösterecek araştırmalar yapmakta ve gelecek için gerekli birikimin oluşmasına katkı sağlamaktayız. Eğitim, iş ahlakı, sivil toplum, hukuk ve yönetim alanlarında şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla hem kamuda hem de sivil alanda katkılar sağladık.

Her biri alanlarında öncü ve önemli faaliyetler yapan İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), İLKE çatısı altında yer almaktadır. Ayrıca vakıf bünyesindeki İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) ve Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Tüm çalışmalarımızda toplumu tanıma ve anlamayı; sosyal ihtiyaçlardan haberdar olarak iş üretmeyi; çözüm odaklı faaliyetler yapmayı kendimize şiar edindik. Bu bağlamda sadece belli bir topluluğun sorunlarıyla değil tüm insanlığın meseleleriyle ilgileniyoruz.

İlkeli duruşla yarınlara daha güçlü hazırlanmanın önemine inanıyoruz…

 

 

Üye Derneklerimiz

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD): 2003 yılında kurulan İGİAD iş ahlâkı ve girişimcilik alanında çalışmaktadır. İGİAD, iş dünyasında ahlak ve girişimciliğin sesi olmak üzere eğitimler, etkinlikler, geziler düzenlemekte; İş Ahlakı Zirvesi, İş Ahlakı Dergisi ve İnsani Geçim Ücreti gibi uygulama ve faaliyetleriyle alanda etkin bir konumdadır. İGİAD, “Hak Eksenli Bir İş Hayatı” hedefleyip, ‘Ahlâki Olmayan İş Meşru Değildir’ düsturu ile iktisâdi hayatın bütün unsurlarına ahlâkın yaygınlaştırılmasını merkeze almaktadır.

İlmi Etüdler Derneği (İLEM): 2002 yılında kurulan İLEM akademik çalışmalar yapmakta ve nitelikli ilim adamlarının yetiştirilmesine zemin oluşturmaktadır. Sahih ve özgün bir ilmi yaklaşımın üretilmesine imkân oluşturmak üzere temel ve ileri eğitimler, araştırma ve yayınlar gerçekleştirmekte, ses getiren ulusal ve ulusrlarası ilmi toplantılar tertip etmektedir. Dergileri, projeleri, yayınları ile “geleneğin birikiminden geleceğin inşasına” katkı yapan İLEM’in temel gayesi ilim geleneğimizden ilhamla tüm insanlığı kuşatacak bir yaklaşımın oluşturulmasıdır.

Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER): 2003 yılında kurulan YEKDER toplumda eksikliği hissedilen değerlerin aktarılması için eğitimler düzenlemektedir. Gençlere, çocuklara ve yetişkinlere yönelik eğitimler ve etkinlikler düzenlemektedir. YEKDER ahlâklı nesillerin yetişmesi için kuşatıcı bir eğitim yaklaşımının oluşturulması ve uygulanması için çalışmaktadır.

  

Araştırma Merkezlerimiz

İslam İktsadı Araştırma Merkezi (İKAM): İKAM “İslam iktisadı” düşüncesinin külli bir şekilde inşası için yetkin fikirlerin ve uygulamaların geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bünyesinde düzenlediği çeşitli etkinlikler, yayınladığı kitaplar, raporlar ve dergiler ile uluslararası bir merkez hüviyetine sahip olan İKAM, iktisadi yaşamın yeniden düzenlenebileceği bir fikri zemin oluşturmaya çabalamaktadır. Bereketli bir ekonomi, adil bir toplum şiarıyla çalışmalarını yürüten İKAM müreffeh ve huzurlu bir topluma erişmeyi hedeflemektedir.

Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA): KYA gönüllü çalışma mantığını ve sivil toplum perspektifini geliştirmeyi amaçlamaktadır. KYA’da temel olarak gönüllü kuruluşların kurumsal kapasitelerini ve çalışanların yetkinliklerini artırmak üzere eğitimler, etkinlikler yapmakta; sivil toplum düşüncesini geliştirmek üzere yayınlar ve araştırmalar gerçekleştirmekteyiz. Böylece KYA’da sivil alandaki çalışmaların gönüllülük ruhunu ve motivasyonunu kaybetmeden daha organize, verimli ve sürekli olmasına katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.


DEĞERLERİMİZ

İslami ve insani değerler çerçevesinde yaşama, yaşanmasına vesile olma, toplumda bu yönde bir dönüşümün gerçekleşmesine ön ayak olma amacına yönelik olarak hayır odaklı iş üretmektir. Bunu yaparken zamanın ruhunu ve gününü ihtiyaçlarını dikkate almayı, benzer çalışmalar yapan kurumlarla istişare ve işbirliğini önemsemekteyiz.

  • İnsana ve insanlığa hizmet etme hedefli yaşama
  • Daima hayır ortak hedefini gözetme
  • Yapılan işlerde istişare eksenli hareket etme
  • Görevlendirmede liyakati esas alma
  • Çalışmalarımızda ihtimam gösterme
  • Faaliyetlerimizde kuşatıcı ve kapsayıcı olma.


İLKE hakkında daha fazla bilgi için kataloğumuzu inceleyebilirsiniz.